Sustav Financijsko upravljanje i kontrole je namjenski optimiziran za upotrebu u domeni proračunskih korisnika te iz tog razloga ima unaprijed upisane aktualne proračunske klasifikatore koji su preuzeti iz državnog proračuna.

U potpunosti je usklađen sa najnovijim verzijama Zakona o proračunu, Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru te važećom Uputom za strateško planiranje, Uputom za izradu prijedloga državnog proračuna, Uputom za izradu proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave, a u području operativnog planiranja, sa Uputom za izradu i donošenje godišnjeg plana rada.

Tri glave grane aplikacije su: strateški, financijski i operativni plan.

Strateški plan izravno je povezan sa financijskim planom:

  • Opći i posebni ciljevi korespondiraju s Glavnim programom i programima u proračunu
  • Načini izvršenja financiraju se kroz aktivnosti proračuna
  • Rizici se definiraju na razini načina izvršenja
  • U organizacijskom smislu, podržana je organizacijska hijerarhija proračuna, na više razina – koje su opisane kroz Vrstu organizacijske jedinice (Razdjel, glava, i dr.).
  • Programska klasifikacija omogućava planiranje na više razina: glavni program – program – aktivnost …
  • Ekonomska klasifikacija sadrži računski plan proračuna.
  • Analitički prikaz moguće je dobiti još i kroz izvore financiranja, funkcijsku te lokacijsku klasifikaciju.

Izvješća i Dashboard za praćenje pokazatelja učinka (za posebne ciljeve), pokazatelja rezultata (za načine izvršenja), te uspostava osobne i organizacijske odgovornosti za praćenje uspješnosti kroz pokazatelje – ključno je svojstvo koje sustav FUIK razlikuje od svih drugih sustava za planiranje.

Skip to content